Radíme VámRadíme Vám

Pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

DALŠÍ RADY

Jak pracujemeNaše reference

Jak pracujeme Jak pracujeme Jak pracujeme Jak pracujeme

DALŠÍ REFERENCE

Nabídka služeb společnosti BZS INTEPS s.r.o.

Hlavní činnost

Opravy zdiva komor koksárenských baterií a jiných pecí se žáruvzdornou vyzdívkou keramickým svařováním a klasickými metodami.

Další činnosti

 • pravidelná údržba koksárenských baterií - zatěsňování netěsností koksárenských baterií a jejich opravy
 • poradenská činnost a koordinace prací souvisejících s opravami koksárenských zařízení a výstavbou nových koksárenských baterií
 • čištění a likvidace dehtového recyklátu z potrubních systému, sběrných jímek, kanalizačních svodů
 • výroba a renovace strojních zařízení a náhradních dílů
 • zednické práce (bílé, červené zdivo)
 • vykonáváme služby koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

BOZP

Naše firma BZS Inteps s.r.o. kromě jiných činností, zajišťuje také služby koordinátora BOZP dle vyhlášky č.309/2006 Sb. S uvedeným výkonem koordinátora je spojena řada činností, které si Vám dovolujeme nabídnout:

 • vytvoření povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP a PO
 • zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP)
 • zpracování místních rizik za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
 • provádění kontrol firem působících na stavbě: kontroly dokumentace, způsobilosti osob, sledování
 • provádění činností na stavbě, průběžné upozorňování na nedostatky, koordinace návaznosti činností firem na stavbě
 • provádění zápisů o zjištěných závadách a nedostatcích
 • provádění zápisů o sjednaných nápravách a přijatých opatřeních
 • seznámení jednotlivých dodavatelů se zjištěnými závadami a nedostatky.
 • navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků.
 • návrhy opatření k zajištění BOZP a k minimalizaci rizikových faktorů.
 • informování zodpovědných pracovníků o závadách BOZP na stavbě, které nebyly v termínu odstraněny.
 • účast na poradách vedení stavby.
 • účast na koordinačních poradách stavby.
 • účast na kontrolních dnech stavby.
 • vedení a organizace kontrolních dnů k zajištění BOZP na staveništi.
 • provádění kontrol platné dokumentace BOZP a PO subdodavatelů.
 • spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování ?Záznamu o úrazu?.
 • přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP a PO.
 • výkon všech ostatních činností koordinátora na staveništi dle platných předpisů.
 • odborné konzultace k zajištění BOZP se zástupci firem zhotovitele a objednatele.
 • poradenská činnost na stavbě k zajištění BOZP.
 • vedení databáze zápisů z kontrol BOZP, zjištěných závad, včetně fotodokumentace.

Přehled činností v oblasti koordinátora BOZP

Naše společnost se od roku 2007 podílela na několika různých stavbách. Jsou to např. výstavba koksárenské baterie KB 1 společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Od roku 2008 doposud působíme na opravě koksové baterie č.8 a na výstavbě nové koksové baterie č.10 koksovny Svoboda v Ostravě. Ve Frýdku Místku - Lískovci zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na zakázce - 'Oprava, zateplení a výměna oken ne Střední škole strojní a dopravní', která začala v listopadu 2008 a potrvá do září roku 2009 a na dalších stavbách.

Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že tyto stavby jsou svým obsahem zcela odlišné v náročnosti prováděné práce a tím i v cenách stanovených koordinátorovi BOZP. Proto upřednostňujeme osobní jednání při stanovování ceny zakázky.Při jednáních se vždy snažíme být cenově vstřícní a vždy se snažíme respektovat požadavky stavitele. S přihlédnutím k jiným nepředvídavým událostem, jsme ochotni souhlasit třeba i s opožděnou platbou vyplacenou v několika částech. Na požadavek stavebníka vyřidíme také ohlášení zahájení stavby u IBP (na písemné pověření).

Naše smluvní požadavky na práci koordinátora se zhruba pohybují v rozmezí 0,35 - 1,1 procenta z celkového objemu zakázky podle složitosti a nebezpečnosti prováděných prací.

Chci zdůraznit, že máme zájem se podílet na vašich stavbách a zajišťovat služby k Vaší spokojenosti a bezpečnosti práce na staveništích. Mimo výše uvedené služby, které se zajišťuji už ve fázi realizace stavby, jsme schopni a připravení, dle stanovení rozsahu zákona č.309/2006 Sb, zajišťovat spolupráci už i ve fázi přípravné tj. projektové.

Společnost je pro výkon práce v oblasti bezpečnosti práce řádně a dostatečně pojištěná částkou do 20 mil. Kč.

Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme!

BZS INTEPS s.r.o. © 2011  |  Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo Bluecity.cz s.r.o. - specialisté na systémy pro cestovní agentury a kanceláře